26/10/2021 15:55
Xem với cỡ chữ

Tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ thời gian cuối năm 2021

Ngày 25/10/2021, NHPT đã ban hành văn bản số 1786/NHPT-XLN v/v tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ các tháng cuối năm 2021.
Theo đó, trong những tháng còn lại của năm 2021, Tổng Giám đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT nỗ lực tăng cường tổ chức thực hiện nhiệm vụ xử lý thu hồi nợ.
Đối với các Chi nhánh, Sở Giao dịch NHPT, Giám đốc Chi nhánh chủ động tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo của các dự án/ khoản vay theo kế hoạch đề ra; tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ xấu, phấn đấu không để phát sinh tăng nợ xấu so với thời điểm 31/12/2020; phân công cán bộ thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của khách hàng vay vốn; chỉ đaọ rà soát toàn bộ các khoản nợ; đánh giá tác động của dịch bệnh Covid 19 và các nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách để thực hiện các giải pháp thu hồi nợ và báo cáo đề xuất các giải pháp thu hồi nợ vay phù hợp với khách hàng trong năm 2021 và năm 2022. Đối với các dự án/ khoản vay phát sinh nợ xấu, khẩn trương làm việc với khách hàng và các đơn vị cá nhân liên quan để đôn đốc thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo tiền vay; đề xuất giải pháp cụ thể để giảm nợ xấu và chuyển khỏi nhóm nợ xấu.
Trưởng các Đoàn công tác đôn đốc thu hồi nợ của Trụ sở chính tại Chi nhánh thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn vướng mắc trong công tác xử lý thu hồi nợ tại Chi nhánh; kịp thời báo cáo những dự án/ khoản vay chuyển nhóm nợ cao hơn so với đầu năm; báo cáo rõ nguyên nhân, đề xuất cụ thể giải pháp khắc phục.
Thủ trưởng các đơn vị tại Trụ sở chính và Thành viên Ban chỉ đạo xử lý thu hồi nợ thường xuyên tổ chức cập nhật tình hình hoạt động của Chi nhánh theo lĩnh vực được phân công theo dõi để tham mưu kịp thời với Tổng Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ kịp thời tổng hợp tình hình thu hồi nợ của toàn hệ thống báo cáo Tổng Giám đốc xem xét bổ sung biện pháp thu hồi nợ trong các tháng cuối năm 2021.
Các Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công tại các quyết định và văn bản hướng dẫn; thường xuyên cập nhật tình hình thu hồi nợ, giảm nợ xấu tại các Chi nhánh được phân công theo dõi để đề xuất kịp thời các giải pháp thực hiện.
Theo VB số 1786/NHPT-XLN
Tìm theo ngày :

Khách online:5507
Lượt truy cập: 13032110